Felhasználási feltételek

Általános rendelkezések:

A kineziologia.hu (és egyben a kineziológia.hu) honlapon elérhetõ szolgáltatást Kocsis Csaba egyéni vállalakozó (Szolgáltató) nyújtja az itt leírt módon és feltételekkel. A kineziologia.hu szolgáltatásra történ? regisztrációval ill. az oldalak megtekintésével az itt leírt feltételeket elfogadod.

A Felhasználó az a magán vagy jogi személy, aki adatainak megadásával valamilyen jogszer? módon vagy az adatai megadása nélkül jogosulttá vált a kineziologia.hu honlap használatára. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kineziologia.hu szolgáltatás képek, videók, szöveges tartalmak publikálására és megosztására, levelezés, igénybevételére és minden a jöv?ben a honlapon kialakításra kerül? El?fizet?i szolgáltatás igénybevételére szolgál. A Felhasználó köteles a szolgáltatást rendeltetésszer?en használni.

A Felhasználó:

  • a kineziologia.hu szolgáltatást csak a saját felel?sségére használhatja.
  • felel?s a saját nevében végzett aktivitásokért a jelszavának biztonságban tartásáért
  • nem küld kéretlen leveleket
  • felel?s minden általa feltöltött tartalomért, azok jogtisztaságáért – legyen az szöveg, kép, videó, linkek és minden olyan tartalomért ami szerz?i vagy egyéb jogvédelem alatt áll.
  • nem használhatja a kineziologia.hu szolgáltatást olyan illegális tevékenységre, amely sérti a Magyarország terültére érvényes belföldi és nemzetközi tilalmakat
  • a kineziologia.hu használatával nem sérthet semmilyen hatályban lév? olyan jogot, amely sérti a Magyarország terültére érvényes belföldi és nemzetközi jogszabályokat
  • a saját hozzáférési adatok segítségével módosítható tartalmakon kívül nem módosíthatja a kineziologia.hu megjelenését és m?ködését, az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és jogi következményeket vonhatnak maguk után.
Szerz?i jogok:

A Felhasználó dönthet a feltöltött tartalmak publikálásáról, láthatóságáról. A publikus azaz a Felhasználó által bárki részére nyilvánossá tett tartalmak esetén a Szolgáltató, a Felhasználó el?zetes hozzájárulása nélkül felhasználhatja a forrás megjelölésével (amennyiben technikailag lehetséges) különböz? média felületeken.

A Felhasználó által feltöltött tartalmak szerz?i joga a Felhasználót illeti meg. A feltöltéssel határozatlan id?tartamú felhasználási engedélyt ad a Felhasználó a Szolgáltatónak a tartalmak (m?vek) tárolására, másolására, terjesztésére, közvetítésére, szerkesztésére, megjelenítésére és cserében a Felhasználó lemond minden anyagi és nem anyagi ellentételezésr?l. Ezt a jogosítványt a Szolgáltató továbbadhatja vele közvetett vagy közvetlen tulajdoni kapcsolatban álló társvállalati és szükségszer?en bevonandó alvállalkozói számára.

Felelõsség:

A Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc) pontjában meghatározott tárhelyszolgáltatás nyújt, mely alapján a Szolgáltató kizárólagos feladata a feltöltött tartalmak tárolása és megjelenítése. A szolgáltató nem köteles a tartalmak moderálására, ellenõrzésére és szerkesztésére.

Amennyiben a Felhasználó által feltöltött tartalom jogsértõ vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, a Szolgáltató jogosult a tartalmat azonnal, a Felhasználó elõzetes értesítése nélkül törölni és a Felhasználó regisztrációt megszüntetni. A Szolgáltató a megszüntetésbõl eredõen semmilyen kártérítésre és tartalom visszaszolgáltatásra nem kötelezhetõ.

A Szolgáltató nem tehetõ felelõssé azért, ha a Felhasználó által feltöltött tartalmakat Harmadik fél jogtalanul felhasználja.

Felelõsség kizárása:
A honlap tartalmazhat olyan információkat, amelyek a különbözõ egészségi állapotokat és kezelésüket érintik. Ezek azonban nem orvosi tanácsok és nem kezelési útmutatók nem pótolják az orvosi tanácsokat. Amennyiben egészségügyi problémája van, javasoljuk, hogy azonnal keresse fel az orvosát!

Gyermekvédelem:

A Szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét, hogy nem helyezhet el pornográf, erõszakos és gyermekek fejlõdését hátrányosan befolyásoló tartalmakat. A Szolgáltató az adott tartalmakat eltávolíthatja és Felhasználó hozzáférést törölheti.

Tartalmak eltávolítása:

A Szolgáltató nem köteles a kineziologia.hu aktuális tartalmát ismerni. Amennyiben a Szolgáltató bármilyen a felhasználási feltételekbe vagy törvénybe ütközõ tatalomról tudomást szerez, azt jogosult a 2001. évi CVIII. törvény 10.§ és 13.§ rendelkezéseinek megfelelõen 12 órán belül eltávolítani.

A Szolgáltatónak jogában áll a feltöltött tartalmakat a kineziologia.hu és kapcsolódó oldalairól indoklás nélkül eltávolítani.

Adatvédelem:

A Felhasználó által megadott regisztrációs és személyes adatokat a „felhasználói név” kivételével a Szolgáltató kizárólag csak saját szolgáltatásai és a Felhasználóval való kapcsolattartás céljából használja, más felhasználó és harmadik fél számára nem adja ki, ez alól kivételt képeznek a törvény által elõírt esetek.

A Szolgáltató a Felhasználó tevékenységet naplózza és tárolja és eléréshez használt IP címeket tárolja.

A gyûjtött információkat a Szolgáltató a szolgáltatás tartalmának és minõségének javítására, az oldal megjelenésének a felhasználóra testreszabására, illetve a szolgáltatással kapcsolatos információk közlésére használja.

Sütik (Cookie) használata:

Némely szolgáltatás használatához szükséges a Sütik engedélyezése. A szolgáltatás használata során mûködéssel kapcsolatos információkat tárolunk a Sütikben, mely információk az oldal elhagyása után is megmaradnak. A sütik esetleges törlése a Felhasználó feladata és felelõssége, a Sütikben tárolt információk elvesztése vagy illetéktelen felhasználásból eredendõ a Felhasználót ért károkért a Szolgáltató nem felelõs.

Reklámok:

A Szolgáltató a kineziologia.hu szolgáltatás használata során reklámokat jeleníthet meg Felhasználó számára. A reklámok megjelenítése során, a Szolgáltató, nem személyes jellegû információkat adhat át a reklámokat kiszolgáló harmadik félnek.
A Felhasználó által feltöltött tartalmakban csak olyan jellegû reklámok jelenhetnek meg, amelyért a Felhasználó semmilyen ellenszolgáltatást nem kap, ellenkezõ esetben a reklám vagy a tartalom törlését kezdeményezheti a Szolgáltató. Ettõl eltérõ megállapodásra a Szolgáltatóval egyeztetve van lehetõség.

Egyéb rendelkezések:

A Felhasználó hozzájárul, hogy részére rendszeres hírlevelet küldjünk a kineziologia.hu szolgáltatásaival kapcsolatban.

A Felhasználó regisztrációs és egyéb tárolt adatait a Felhasználó kérésére a Szolgáltató törli.

Azon Felhasználók által feltöltött tartalmakat, melyek tulajdonosa a kineziologia.hu egyetlen szolgáltatását sem használja, nem jelentkezik be 90 napig, a Szolgáltató a Felhasználó elõzetes értesítése és indoklás nélkül törölheti.

A Szolgáltató semmilyen felelõsséget nem vállal a szolgáltatás leállásából, sérülésébõl vagy nem rendeltetésszerû mûködésébõl keletkezõ (pl. adatvesztés) károkért.

A Szolgáltató a szolgáltatást jogosult elõzetes indoklás nélkül megszüntetni, ez esetben köteles minden Felhasználót a szolgáltatás leállítását megelõzõ 30 nappal értesíteni hírlevélben és a szolgáltatás felületein.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan, a felhasználók elõzetes értesítése nélkül, bármikor módosítsa és a módosítás megjelenítésének napjától hatályos, míg az korábbi Felhasználási feltételek hatályukat vesztik.